Uploaded by Background Pony #1D98
 1300x1204 JPG 342 kB
Interested in advertising on Derpibooru? Click here for information!
Sky Railroad Merch Shop!

Derpibooru costs over $25 a day to operate - help support us financially!

Description:

Postanowiłam że stworzę kolejne AU! xd Tym razem jest to Friendship is Power. Więc tu jest ,,Villains Four” czyli grupa składająca się z Twilight, Sunset, Tempest i Cozy. Te cztery klacze podróżują po Equestrii, zaprzyjaźniają się z napotkanymi kucykami, a gdy zaprzyjaźnią się z jakimś kucem na tyle dobrze, kradną jego moc.
 
Opisy (?) postaci:
 
Cozy Glow:  
Jak widać Cozy jest tu dorosła. Charakter nic się nie zmienił, wciąż używa uroku by manipulować innymi. Głównie to właśnie ona zaprzyjaźnia się z kucykami, a potem kradnie moc do swojego naszyjnika. Jest nazywana przez Twilight ,,Wkurzającą puchatą chmurką”.  
Cozy bardzo nie lubi tego przezwiska, i szybko traci nerwy gdy ktoś ją tak nazwie.
 
Tempest:  
Po pokonaniu Storm King’a, Tempest nie wiedziała co ze sobą zrobić. Ukrywała się, do momentu kiedy przyszedł do niej list od Twilight. Na początku Tempest myślała że to jakiś żart, bo Twilight nigdy by nie napisała o wykorzystywaniu mocy przyjaźni. Jednak gdy zobaczyła jak wygląda Twilight i jak się zachowuje, postanowiła znów wrócić na złą stronę.
 
Twilight:  
Twilight nie stała się zła od tak. To przez zaklęcie. Twilight znalazła w swojej bibliotece tajemniczą książkę której nigdy wcześniej nie widziała. Jak się później okazało, była to książka z zaklęciami. Twilight postanowiła przetestować jedno z nich. Zainteresowało ją zaklęcie ,,Poczucia mocy” więc postanowiła je rzucić. Po rzuceniu zaklęcia, Twilight widziała przyjaźń jako moc i władzę, i chciała mieć tego najwięcej. Wiedziała że sama sobie nie poradzi, więc napisała listy do trzech potężnych klaczy.
 
Sunset:  
Sunset po dostaniu wiadomości od Twi, myślała że coś się jej stało. Przeszła przez portal, i już na samym początku wygląd Twilight ją zdziwił. Kiedy fioletowy jednorożec przedstawił swój plan, Shimmer chciała jak najszybciej skontaktować się z księżniczką Celestią. Jednak Twi była szybsza. Rzuciła na swoją przyjaciółkę zaklęcie, przez co stała się tak samo wredna jak wcześniej.
 
 
Powiedzcie co sądzicie o tym AU, bo nie wiem czy robić tego więcej.
 
Base by ShiiBases
safe1970864 artist:pastelovaartspl4 cozy glow8766 mean twilight sparkle916 sunset shimmer72576 tempest shadow18247 alicorn274266 pegasus406299 pony1322530 unicorn446038 broken horn15151 choker17330 clothes558915 flying47369 hoof shoes7534 horn117121 jewelry91188 missing cutie mark5563 necklace25865 older34124 older cozy glow470 scarf28549 translated in the comments3109 twilight sparkle (alicorn)138522

Comments

Syntax quick reference: **bold** *italic* ||hide text|| `code` __underline__ ~~strike~~ ^sup^ %sub%

Detailed syntax guide

icicle wicicle 1517
Strawberry Sunrise - For Patreon supporters
Tempest & Elizabat - Derpi Supporter
King Sombra - Celebrated the 10th anniversary of The Crystal Empire!
A Lovely Nightmare Night - Celebrated the 12th anniversary of MLP:FIM!
Princess of Love - Extra special version for those who participated in the Canterlot Wedding 10th anniversary event by contributing art.
Tree of Harmony - Drew someone's OC for the 2022 Community Collab
Elements of Harmony - Had an OC in the 2022 Community Collab
Non-Fungible Trixie -
Speaking Fancy - Badge given to members that help with translations
Kinship Through Differences - Celebrated the 11th anniversary of MLP:FIM!

Ocs,Boops,Tickles&Memes
Translation of the description:
 
I decided to create another AU! xd This time it’s Friendship is Power. So here is ‘Villains Four’, a group consisting of Twilight, Sunset, Tempest and Cozy. These four mares travel around Equestria, make friends with the ponies they encounter, and when they make friends with a pony well enough, they steal its power.
 
Character descriptions (?):
 
Cozy Glow:  
As you can see, Cozy is an adult here. The character has not changed, he still uses the charm to manipulate others. Mainly she befriends the ponies, and then steals power to her necklace. She is called “Annoying Fluffy Cloud” by Twilight.  
Cozy doesn’t like this nickname very much, and quickly loses his temper when someone calls her that.

 
Tempest:  
After defeating Storm King, Tempest didn’t know what to do with herself. She was hiding until a letter from Twilight came to her. At first Tempest thought it was a joke, because Twilight would never write about using the power of friendship. However, when she saw what Twilight looks like and how she behaves, she decided to go back to the wrong side again.

 
Twilight:  
Twilight didn’t get angry like that. It’s by the spell. Twilight found a mysterious book in her library that she had never seen before. As it turned out later, it was a spell book. Twilight decided to test one of them. She was interested in the “Sense of Power” spell, so she decided to cast it. After casting the spell, Twilight saw friendship as power and power, and wanted to have the most of it. She knew that she couldn’t do it alone, so she wrote letters to three powerful mares.

 
Sunset:  
Sunset, after receiving a message from Twi, thought something had happened to her. She went through the portal, and Twilight surprised her at the very beginning. When the purple unicorn presented its plan, Shimmer wanted to contact Princess Celestia as soon as possible. However, Twi was faster. She cast a spell on her friend, which made her as mean as before.

 
 
Tell me what you think about AU because I don’t know whether to do it anymore.